פעולות עדכון עובד

הפעולה שמעדכנת את הפרטים בהתאם לעובד הנבחר

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) {

    employeeTBL e1 = (employeeTBL)comboBox1.SelectedItem;

    textBox6.Text = e1.firstName;

    textBox5.Text = e1.lastName;

    maskedTextBox2.Text = e1.phone;

    textBox4.Text = e1.address;

    checkBox1.Checked = e1.isActive;

    int roleID = e1.roleID;

    roleTBL r1 = (from s in db.roleTBL where s.Id == roleID select s).FirstOrDefault();

    comboBox3.SelectedItem = r1;

}

 

הפעולה שמעדכנת את הפרטים המעודכנים בבסיס הנתונים

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e){

    employeeTBL e1 = (employeeTBL)comboBox1.SelectedItem;

    employeeTBL e2 = (from s in db.employeeTBL where s.Id == e1.Id select s).FirstOrDefault();

   e2.firstName = textBox6.Text;

   e2.lastName = textBox5.Text;

   e2.phone = maskedTextBox2.Text;

   e2.address = textBox4.Text;

   e2.isActive = checkBox1.Checked;

   roleTBL r1 = (roleTBL)comboBox3.SelectedItem;

   e2.roleID = r1.Id;

   db.SaveChanges();

   MessageBox.Show("עודכן בהצלחה");

   textBox6.Text = "";

   textBox5.Text = "";

   textBox4.Text = "";

   maskedTextBox2.Text = "";

   update();

}

כתיבת תגובה