סרטונים

עדיף לראות ברזולוציה גבוהה HD

אימות נתונים בטופס

 

 

 

private bool ValidateName()
        {
            bool bStatus = true;
            if (FirstName.Text == "")
            {
                errorProvider1.SetError(FirstName, "שדה חובה");
                bStatus = false;
            }
            else
                errorProvider1.SetError(FirstName, "");
            return bStatus;
        }

 

private void price_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            //string allowedCharacterSet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890.\b\n";
            string allowedCharacterSet = "1234567890.\b";
            if (allowedCharacterSet.Contains(e.KeyChar.ToString()))
            {
                if (e.KeyChar.ToString() == "."
                    && price.Text.Contains("."))
                {
                    e.Handled = true;
                }
            }
            else
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

 

 

בחירה מתוך רשימה

combobox

using System.IO;
using System.Drawing.Printing;

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            printPreviewDialog1.ShowDialog();
        }

 

 

private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
        {
            Graphics g = e.Graphics;
            g.PageUnit = GraphicsUnit.Millimeter;
            String message = "דוח כמות לקוחות";

            Font messageFont = new Font("Arial",  14, System.Drawing.GraphicsUnit.Point);
            g.DrawString(message, messageFont, Brushes.Black, 90, 15);

            var tmp = (from s in db.Customers select s).ToList();
            message = "מס הלקוחות הוא :" + Convert.ToString(tmp.Count);
            messageFont = new Font("Arial", 12, System.Drawing.GraphicsUnit.Point);
            g.DrawString(message, messageFont, Brushes.Black, 90, 25);

            int row = 30;
            int count = 0;
            foreach (Customer x in tmp)
            {
                count++;
                message = Convert.ToString(count)+" "+ x.NickName + " " + x.CellPhone;
                g.DrawString(message, messageFont, Brushes.Black, 90, row);

                row += 10;
                if (count == 10)
                    break;
            }
        }